Σταθεροποίηση εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών έδρασης Παλαιάς Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας- Δημόσιο Έργο

Διεύθυνση:  Παλαιά Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας, Αίγιο Αχαΐα

Χρονολογία Διεκπεραίωσης: 2015

Κατασκευαστής – Ανάδοχος:  Παυσανίας Γεωργ.Τηλιγάδας Αναστηλώσεις Διατηρητέων Κτιρίων & Μνημείων Στερεωτικές εργασίες

Αναθέτουσα Αρχή: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Γενικές πληροφορίες: Δείτε εδώ περισσότερα…

Προκλήσεις Έργου

 Η εταιρεία μας ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών σταθεροποίησης εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών έδρασης Παλαιάς Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας,στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Στερέωση – Ανάδειξη Παλαιάς Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Συντήρηση – Αποκατάσταση τοιχογραφιών αυτής ».

Λεπτομέρειες Έργου

   1.  Κατασκευή τοιχίου ύψους 8μ από συρματοκλοβούς για την δημιουργία δαπέδου εργασίας.
   2.  Κατασκευή δαπέδου εργασίας από σκυρόδεμα C20/25
   3.  Κατασκευή εδαφοπασσάλων Φ250.
   4.  Κατασκευή τυφλών αγκυρίων
   5.  Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
   6. Κατασκευή λιθοδομής.

Φωτογραφίες Έργου

TICON CONSTRUCTION-Παλαιά Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-Παλαιά Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

TICON CONSTRUCTION-Παλαιά Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας
Αγκύρια,ενέματα,λιθοδομής,αρμολογήματα,αδιατάρακτη κοπή,ελκυστήρες,ειδικά τεχνικά έργα.

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη

Ειδικά Τεχνικά Έργα
Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
Αναστηλώσεις Μνημείων
Γεωτεχνικά Έργα
Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού
Επιδιόρθωση αστοχιών Σκυροδέματος
Αδιατάρακτη Κοπή – Διάτρηση
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη